Ontwerp bestemmingsplan Dorpsstraat 91-95 Sint Willebrord

Rucphen – Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Dorpsstraat 91-95, te St. Willebrord’ ter inzage wordt gelegd.
Doel van het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming ‘horeca’ naar ‘wonen’ waarmee de realisatie van 18 appartementen mogelijk wordt.
Plan bekijken Vanaf 3 juni 2021 t/m 14 juli 2021 kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.2584K0032-ON01 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden. Maak hiervoor een afspraak via 0165-349500.
Zienswijze
Bent u het niet eens met dit plan? Dan kunt u dat vanaf 3 juni 2021 tot en met
14 juli 2021 aangeven met een zienswijze. Hiervoor stuurt u een brief aan de
gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. U kunt uw zienswijze ook persoonlijk aan ons vertellen. Bel dan 0165-349500 voor een afspraak met een medewerker van de afdeling Ruimte en Openbare Werken.
(Plan)kosten en planschade
De gemeente heeft afspraken gemaakt over de (plan)kosten en planschade van
dit ontwerpbestemmingsplan: een anterieure overeenkomst. U kunt een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst opvragen via e-mail of bekijken in het gemeentehuis.
Hoe het verder gaat
Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Hierna kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.